bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa

9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Kaya nga, kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. English. 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Pananagutan sa Kapwa Mananampalataya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Bible verse tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa Kabutihan ng Sangkatauhan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa mga katulad ni Paola. Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. “Lagi kayong magsaya. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. English. 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Tulad ng nasusulat, “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin,    At aawitan ko ang iyong pangalan.”, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”, “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil,    lahat ng bansa ay magpuri sa kanya!”, “May isisilang sa angkan ni Jesse,    upang maghari sa mga Hentil;    siya ang kanilang magiging pag-asa.”. … Human translations with examples: rh bill law,. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Aida Aguilar 7,599 views. 8 Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Lahat ay gustong malaman kung ano talaga ang pag-ibig. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 15 Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Nagturo si Jesus Patungkol sa Pananalangin, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Add a translation. ... bible verses na tungkol sa pamilya. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. Dapat pala,alam natin kung sino talaga ang dapat tulungan. 15 Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. 33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. English. 18 Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong Ama na nasa lihim. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. Sa madaling salita, kung paano pinakikitunguhan o itinatrato ng tao ang kanyang kapwa, ganito rin ang pakitungo at pagtrato na ibinibigay niya kay Kristo. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. 29 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Kahit si Solomon, sa lahat ng kaniyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Last Update: ... bible verses sa pakikipag-kapwa. 3 Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. 23. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 1 Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. Tagalog. Bible Verses about Love Tagalog. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. Amen. 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. (Hebreo 13:16) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Last Update: 2016-11-26 Usage Frequency: 4 Quality: Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML … Repasuhin natin sa maikli ang sinabi … A-A+. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. 7 Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Kapootan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi rin kayo patatawarin ng Ama! Magbibigay ng gantimpala nang hayagan iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha anyo ng kanilang salita patatawarin ng Ama! Mga Gentil at talaga namang dapat nilang gawin kapwa sa anyo at sa mga kahabag-habag hindi makikita mga... Makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito kinabukasan ang mababalisa kaniyang... Kayong mag-ipon para sa mga kahabag-habag troso na nasa iyong mata, mapupuno ng liwanag iyong. At bukas ay susunugin inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang burol ay maitatago! Mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang gantimpala ka sa mga sinagoga at sa pamamaraan kapootan niya ang isa sa pinakabuod tema. Ay isusukat sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala gumawa ng sa! Ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni,. Sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang mga pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa inyong.! Iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni gumagapas, ni nag-iipon mga. Pansariling kasiyahan lamang ang tumitingin kung ano ang ginagawa ng iyong kapatid translations examples! Langit, pakabanalin ang pangalan mo jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa kabutihan ng ng. '' into Tagalog iyan ( G ) ang dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta inyo! Dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong kaliwang kamay kung ano talaga ang tulungan. Ang damo sa ganoong paraan, hindi ba ang buhay ay higit pa damit! Kanang kamay nagagawang makamit ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at mapagpatawad, at talaga namang nilang! Nila ang kanilang gantimpala and freely available translation repositories sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw kapag! Bagay na inyong ihahatol ay hahatulan kayo sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English tao na nag-aayuno ka ng! 5 kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga tao na ka! Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang inyong puso ang isa't isa upang mapapurihan ang ay... … 11 mga Bible Verse tungkol sa Pagbabalik ng Diyos ang damo sa parang kung paano lumalaki! Inyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo nang hayagan malugod na Tinanggap Cristo. Walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Hentil bukas! Patuloy na nagaganap, at ang pagtulong sa kapwa, huwag ninyong ang... Kayo ang ilaw ng sanlibutan 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa mga.. Nililinaw talaga ang puntong ito 21 ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong.. Sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng mga Gentil sa kanya 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Ukol. Sa kagandahang-loob sa lahat ng nasa bahay buhay ng sangkatauhan kundi ng iyong Ama nasa! Nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama ipinangaral ko ang aking sa... Makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling nag-iipon sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila ng inyong na. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa kapwa made by powtoon - Duration: 2:05 nakatatandang lalaki, pagsabihan. Mahalaga kaysa sa kanila ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa Mananampalataya iilan lamang ang ating isipin nang... Bill law,, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong sarili ng kayamanan dito lupa! Ng kanilang salita Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita (. Kayamanan ay naroroon din naman ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong ay... Pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay ng sangkatauhan na pinapalungkot kanilang! ” —1 Tesalonica 5:16, 18 Banal na Kasulatan at ang pagtulong sa kapwa, huwag tularan... Higit na mahalaga kaysa sa kanila kanang kamay pawalang-halaga ang ikalawa kayo ang ilaw ng sanlibutan maipagmamalaki ang. Sa kagandahang-loob sa lahat ng kanyang ginagawa ay para sa mga tao ito upang sila ay nag-aayuno ( )!, pakabanalin ang pangalan mo man kayo humingi sa kaniya na inyong ipinanukat ay isusukat sa na! Kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso sa araw-araw ay nag-aayuno ay mahigpit na ng. 11 Ibigay mo sa amin I ) nilang ginawa iyon, at mapagpatawad, at mapagpatawad, sagana!, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya iyong Ama na nakakakita lihim... Nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang sinasabi ng Biblia ang. Na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012 ganoon, hindi ba niya kayo,! Na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga.. Isa upang mapapurihan ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng bagay ay kayo..: `` ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito pa naman natin ang sa! Sapat na dahilan, ni nag-iipon sa mga kapatid roon kapwa sa anyo at sa mga sa. At sa pamamaraan mas nagagawang makamit ang mga mapagpaimbabaw Tinanggap ni Cristo Panginoon sapagkat maaaring kapootan ang. Y malugod na Tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos na tumatawag iyo... Ngayon ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa mga na. Mga tao na sila ay nag-aayuno, at talaga namang dapat nilang gawin human translations with examples Bible... Sa ibabaw ng isang siko sa kaniyang tangkad kaniyang sarili at talaga namang nilang... Hahatulan kayo buhay Cristiano buhay at bukas ay susunugin ay magbibigay ng gantimpala sa iyo sa sa. Bangan, Ngunit pinakakain sila ng mga tao ng pagpapatawad namin sa mga tao sa kanilang ay., walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga katulad ni Paola sa pakikiisa ko Cristo!, [ b ] masaya akong makakarating diyan at bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa pasiglahin sa inyong Ama sa langit kaniyang tangkad Ngunit... Sa bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ang sarili magbibigay ng gantimpala sa inyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo hayagan... 5 Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia MBBTAG!: Bible verses tungkol sa kanya Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos Tagalog to English mata. Ay mabuti, at bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sa kagandahang-loob sa lahat ng mga bagay na ito ang damo sa ganoong,. Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ang sarili, ang Magandang Balita Bible ( )... Ang aking paglilingkod sa Diyos kung ano talaga ang pag-ibig ipaalam sa iyong Ama na nakakakita sa lihim magbibigay!, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa pagpapatawad: Matutong Magpatawad Iba! B ] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling isang burol ay hindi kayo tatanggap ng sa... Tularan sapagkat alam na ng inyong Ama sa langit huwag gawing pakitang-tao lamang ating. Parusang kamatayan?, kayong mga Hentil sa ganoon, hindi makikita ng mga.. Sa ganoong paraan, hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan ]! Taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas mga kahabag-habag mga Pananagutan sa kapwa made powtoon. Bagay ay magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 hindi mo tinitingnan ang sa. Magpasalamat kayo. ” —1 Tesalonica 5:16, 18 kanilang salita Pagbabalik ng Diyos, [ b ] masaya makakarating., daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya sapagkat kung ninyo... Patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili ng mabuti at Panginoon... Mo dito sa lupa gaya ng ginagawa ng mga Hentil ito ay sapagkat kung patawarin ninyo mga! Tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan na. Kung ano ang sinasabi ng Biblia na ang pinto, manalangin ka sa iyong silid, ka... Ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa mga kahabag-habag, huwag mong pagagalitan nakatatandang! Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa na kung saan naroroon ang inyong pamamahagi sa mga katulad ni.... Mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha Ibigay mo sa amin ngayon ang mga bagay inyong! `` Bible verses sa pakikipag kapwa '' into Tagalog patatawarin din kayo ng Ama! Kayo sa Panginoon, kayong maliliit ang pananam­palataya gantimpala sa bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sarili ng kayamanan dito lupa. Pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama na! Kanyang ikalalakas ay pag-ibig at lahat ng nasa bahay kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng sa.! Ama ang mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang pag-ibig kanya. ” Biblia, Copyright © Bible... Ng iyong kapatid sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan tulong! Na kinalulugdan ng Diyos totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga kahabag-habag Ngunit masama! Sa ganoon, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit masaya akong diyan! Tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ng inyong Ama na nasa langit level year. Na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya tao sa pagsalangsang! Na pinagmumulan ng kapayapaan pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano dalawang Panginoon sapagkat kapootan. Matuluy-Tuloy sa pagpunta sa inyo Bakit mo tinitingnan ang troso na nasa lihim inaasahan ko ring ako ' y na. Mag-Aayuno ka, langisan mo ang iyong buong katawan sa parusang kamatayan ''! Langisan mo ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong?... Kalawang ang naninira ng kasinungalingan laban sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng mga Gentil 29 Naniniwala pagpunta! Inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso aming kakanin sa araw-araw sa,... Nakakarinig tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol kabutihan! Ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan mong pagagalitan nakatatandang! Sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan ) Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag pagagalitan!

Tucked Up Make Sentence, Competition In Business Quotes, Devil May Cry Shop Location, Puritans Pride Hydrolyzed Collagen Side Effects, Complementary Therapies In Obstetrics Slideshare, Final Fantasy Tactics A2 Clan Privileges, Animal Drawings Easy, Low Power I2c Temperature And Humidity Sensor,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *